Regulamin sklepu internetowego

 

 • 1. Postanowienia wstępne
 • Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dostawy Produktów.
 • Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
 • 2. Definicje
  Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
 • Sprzedawca – Agnieszka Kuczykowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDROWIE NATURALNIE AGNIESZKA KUCZYKOWSKA, pod adresem: ul. Zaułek 24, 05-200 Duczki , posługująca się nr NIP: 5110191541 oraz REGON: 387933170.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 • Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: zdrowienaturalnie.com.pl
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://zdrowienaturalnie.com.pl/sklep/
 • Produkt – dostępny w asortymencie Sklepu produkt fizyczny lub cyfrowy (będący usługą świadczoną drogą elektroniczną) będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 • Konsultacje – dostępna w asortymencie Sklepu usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Internetu  lub telefonicznie będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Konsultacje i/lub Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów i/lub Konsultacji do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta. Stworzenie Konta jest możliwe także poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w Formularzu zamówienia.
 • Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Klient może je założyć, klikając
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub realizacji Konsultacji ze Sprzedawcą.
 • Operator płatności – System płatności PAYU SA z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII, pod numerem 0000274399, numer NIP 779-23-08-495, REGON 300523444
 • Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep na Stronie internetowej lub zamówienie emailowe), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • 3. Kontakt ze Sklepem
 • Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [email protected]
 • pisemnie na adres: ul. Zaułek 24, 05-200 Duczki
 • a także telefonicznie pod numerem: 508-192-309 w godz. 9-15.00 w dni robocze.
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy mBank  nr konta 33114020040000380280853177
 • 4. Zagadnienia techniczne
 • Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
 • aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • w przypadku niektórych Produktów i/lub Konsultacji (np. szkoleń i konsultacji online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do spotkań online), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu.
 • Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 • Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną.
 • Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
 • umożliwienie Klientowi przeglądania treści na Stronie internetowej oraz asortymentu w Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści oraz asortymentu Sklepu,
 • umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,
 • utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
 • wysyłka newslettera.
 • Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto, a Umowę o wysyłkę newslettera poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3 Regulaminu.
 • Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia odpłatne Produkty cyfrowe, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. ebooki).
 • Szczegółowe opisy wszystkich Produktów oraz Konsultacji oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej w opisach każdego z Produktów i Konsultacji.
 • 6. Treści cyfrowe
 • Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia także, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §8, zawarcie umowy na odległość, której przedmiotem jest dostęp do treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku. To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu. Szczegółowe opisy i funkcjonalność Produktów zawarte są na Stronie internetowej.
 • W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu.
 • Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie usługi dostępu do treści cyfrowych nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.
 • 7. Konsultacje
 • Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia również zakup konsultacji realizowanych drogą elektroniczną. Zakup jest możliwy poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §8. Szczegółowe opis konsultacji, w tym sposób jej realizacji zawarty jest na Stronie internetowej.
 • Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie konsultacji nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.
 • 8. Zakładanie Konta w Sklepie
 • Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 • W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub zaznaczyć odpowiedni checkbox w Formularzu zamówienia.
 • Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.
 • 9. Zasady składania Zamówienia
 • Zamówienia na produkty i Konsultacje Klient może składać za pośrednictwem Sklepu. Zamówienia na Konsultacje można składać także drogą emailową na adres podany w zakładce kontakt na Stronie internetowej.
 • Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty i/lub Konsultacje znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
 • wybrać Produkt lub Konsultacje będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, podobnie postąpić przy kolejnych wybranych Produktach i/lub Konsultacjach,
 • po zakończeniu kompletowania Koszyka, kliknąć ikonę Koszyka i przejść do zawartości Koszyka,
 • sprawdzić zawartość Koszyka, wybrać formę dostawy (nie dotyczy produktów cyfrowych i Konsultacji) i następnie kliknąć przycisk „Przejdź Do Płatności”,
 • wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu (nie dotyczy Produktów cyfrowych i Konsultacji),
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować warunki niniejszego regulaminu (zaznaczając checkbox) i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 • W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy: przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz zaznaczyć pole (checkbox) „Stworzyć konto?”,
 • przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.
 • Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności, na którą Klient zostanie przekierowany, po kliknięcu przycisku “Kupuję i płacę”.
 • Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową Sprzedawcy.
 • Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 • Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.
 • W celu złożenia Zamówienia na Konsultacje drogą emailową, należy:
  • wysłać wiadomość na adres email podany w zakładce kontakt na stronie internetowej,
  • Sprzedawca w odpowiedzi na wiadomość wyśle Klientowi propozycję dostępnych terminów, informację o cenie Konsultacji oraz nr rachunku bankowego do wpłaty,
  • Klient wybiera odpowiadający mu termin i dokonuje wpłaty za Konsultacje na nr rachunku bankowe przesłanego przez Sprzedawcę (numer ten jest wskazany także w §3 Regulaminu,
 • Z chwilą dokonania płatności przez Klienta za Konsultacje zamówione drogą emailową między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 • 10. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności
 • Ceny Produktów i Konsultacji są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i Sklepie.
 • Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §8 Regulaminu.
 • Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt i/lub Konsultacji oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.
 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • w przypadku Produktów/Konsultacji polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług elektronicznych jest to przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres emailowy i jest ona bezpłatna,
 • w przypadku Produktów wymagających fizycznego dostarczenia do Klienta:
 • paczka w Ruchu,
 • przesyłka kurierska,
 • paczkomaty InPost,
 • Paczka48 za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • przesyłka za pobraniem
 • wysyłka zagraniczna
 • Przesyłki produktów fizycznych są odpłatne, a ich aktualne ceny są podane w Sklepie, m.in. w Formularzu zamówienia. Sprzedawca może oferować bezpłatną przesyłkę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku jednorazowych zakupów powyżej określonej kwoty, o czym poinformuje Klienta na Stronie internetowej i w Sklepie.
 • Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 • karta debetowa,
 • karta kredytowa,
 • przelewy elektroniczne,
 • płatności mobilne, w tym blik,
 • za pobraniem.
 • Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności i dostaw dotyczących poszczególnych Produktów i Konsultacji znajdują się w Formularzu zamówienia, a Klient może się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia.
 • Klient, zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów sprzedaży oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do
 • 11. Reklamacje
 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkty i Konsultacje wolne od wad.
 • Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi, gdy stwierdzi, że Produkt lub Konsultacje posiada wady.
 • Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na wybrany adres podany w §3 Regulaminu.
 • Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.
 • Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 • W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).
 • 12. Prawo odstąpienia od umowy
 • Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym Konsultacje) termin jest liczony od dnia zawarcia umowy. W przypadku Produktów fizycznych termin jest liczony od dnia przekazania rzeczy Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia Produktu.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej w odniesieniu do:
 • Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta lub personalizowane). produkt wykonany wg receptury Klienta);
 • Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy (Produkty cyfrowe);
 • Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Umowy, której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • Umowy, której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych powyżej, Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 • Konsument i Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może skorzystać w tym celu z poniższego wzoru. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
  Imię i nazwisko:
  Adres:
  Nr rachunku bankowego
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 • Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego, w tym koszt opakowania i nadania.
 • Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • 13. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich
 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniesie skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl
 • 14. Prawa autorskie
 • Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.
 • Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści cyfrowych przez Klienta oraz innych użytkowników.
 • Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
 • Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.
 • 15. Dane osobowe i pliki Cookies
 • Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://zdrowienaturalnie.com.pl/polityka-prywatnosci/
 • 16. Postanowienia końcowe
 • Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 • Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 05.11.2021 r.

 

 • Zdrowa porcja wiedzy i rabaty

Bądź pierwszym, który dowie się o nowościach, promocjach i poradach.

.

Sprzedaż zdrowych, wyselekcjonowanych produktów, naturalnych kosmetyków bez chemii, o potwierdzonym działaniu oraz czystych suplementów bez dodatków i wypełniaczy, sprawdzonych, standaryzowanych, o bogatych składach.

Zarządzaj kontem

Już wkrótce!

skoczylas suplementy witaminy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

program rozwoju obszarow wiejskich lata 2014 2020

Copyright © 2021 ZdrowieNaturalnie.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZAMKNIJ
Dodaj do koszyka